webhostyoga
 webhostyoga

webhostyoga


۳ مدل براي توسعه و اجراي برنامه هاي برند – ساختن برند قوي

۳ مدل براي توسعه و اجراي برنامه هاي برند – ساختن برند قوي

مقدمه

    سنجيدن به توسعه و اجرا كردن برنامه هاي بازاريابي ميتواند خيلي پيچيده باشد. در نظر گرفتن تأثيراتي كه تصميمات بازاريابي بر ارزش برند مي گذارد، براي مديران مهم است.

سه مدل برند سازي ارائه شده كه به هدايت تلاش هاي مديران مي كند.

۱-جايگاه سازي برند: توضيح چگونگي هدايت يكپارچه بازاريابي به بالاترين حد مزاياي رقابتي مي كند.

۲-   دونسانس بزند: شرح چگونگي خلق انگيزه، ايجاد رابطه وفاداري با مشتري

۳-زنجيره ارزش برند: شرح چگونگي رديابي فرآيند ايجاد ارزش براي بهتر فهميدن تأثيرات مالي هزينه هاي بازاريابي و سرمايه گذاري

 

برتري در بازاريابي نيازمند سازماندهي در اجراي جامع شيوه هاي بازاريابي است.

بكارگيري مدل هاي ارائه شده راهي است به اجرا و سنجش پيشرفت شركت در تلاش هاي بازاريابي در ارتباط با برند.

جايگاه سازي برند، جايگاه سازيبرند يكي از موضوعات قديمي در بازاريابي است. در گذشته شركتها بر سودآوري تمركز دا شتند كه آنها را از نقاط مختلف از رفتار متمايز مي كرد.


اما دو ويژگي شايسته (جالب) ديگر به چارچوب رقبا از مراجع (منابع) و نقاط برابر توجه دارد.

نقاط مشترك؛ ارزش هاي مشترك بين اهداف برند و رقبا هستند. اين ارزش تقسيمات عمومي هستند كه در طبقات مختلف تعريف مي شود.

نقاط مشترك قادر به خنثي كردن نقاط تفاوت (تمايز) رقبا بصورت قوي است، مانند تقسيمات در شكل ۱ اين نقشه ذهني محدوده اي تداعي را نشان ميدهد. اغلب تداعي محصولات ويژه ……….. در حالي كه چند ديگري نيست. معمولاً برندها داراي چند تداعي هستند امام ۵/۳ آنها اصلي ترين محرك قواعد برند هستند. مركز تداعي نايك شامل : خلاقيت تكنولوژي، كيفيت بالا، محصولات مطابق مد روز، لذت و تجليل از ورزش، بيشترين عملكرد، قدرت شخصي و قابل توجه (جلب توجه كردن)، درگير محلي يا منطقه اي، مسئوليت جهاني، هنگام مقايسه با ريبوك، راحتي و مد روز نقاط برابري هستند، در حالي كه تكنولوژي و قدرت نقاط تفاوت هستند و در مقايسه با آديداس؛ عملكرد دو كيفيت دو نقطه اي برابر هستند در حالي كه تكنولوژي و قدرت نقاط تفاوت (تمايز) هستند.


۳ مدل براي توسعه و اجراي برنامه هاي برند – ساختن برند قوي

برند رونسانس

     برند رونسانس با ارتباطات قوي بين مصرف كننده و برند كاراكتر بندي شده است. برند هاي همراه رونسانس قوي سودآوري از افزايش مشتريان وفادار و كاهش آسيب پذيري به فعاليت هاي بازاريابي رقبا ميشود. چالش براي برند ضمانتي است كه مشتريان تجربيات درستي به خلق درست دانش برند دارند. ساختار رونسانس درگير سري از مراحلي است كه در شكل ۲ مشاهده مي كنيد.

اولين موجهه (قدم) از توسعه برند شناسايي است. در اين مرحله (قدم) مصرف كنندگان فقط شروع به فهميدن برند چسيت مي نمايند. اهميت اين موضوع اشاره دارد به چه ساده يا اغلب يك فكر مصرف كننده از برند، بويژه در زمان و مكان مناسب. قدرم دوم يعني آنجا، مصرف كنندگان در ابتدا نقاط برابر (مشترك) نقاط متفاوت همانند عملكرد و اعتبار را درك مي كنند. مرحله سوم پاسخ دادن اين جايي است كه قضاوت مصرف كننده برند همرها با عمل و قلب. عوامل قضاوت مصرف كننده همانند اعتماد به تخصص و امانت احساسات در اين مرحله قادر به تقسيم بندي داخلي دو طبقه است. تجربي و پايداري حرارت و لذت و هيجان احساس تجزي هستند. آنها بيشتر بديهي و عمر كوتاه تر از احساسات پايدار دارند.

احساسات پاليدار همانند امنيت، تأييد اجتماعي (مورد قبول اجتماع شدن) و عزت نفس كه شخصي و بخش بالقوه اي از روز به روز زندگي است.

در آخرين مرحله رونسانس، افزايش به شدت فعال كردن وفاداري است. اين جايي است كه مشتريان احساس يك ارتباط يا احساس از ارتباط با برند (انس گرفتن با برند) و آنها فراموش مي كنند اگر از اين راه خارج شود.

 

 


بازدید : | ۲۵ تير ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

برند سازي مقاصد توريستي آسيا

برند سازي مقاصد توريستي آسيا

اين براي اولين بار در يك سري در برندسازي مقاصد توريستي آسيا به تمركز بر روي متودولوژي پژوهش برند و استراتژي هاي برند در بازاريابي است، دربرگيرنده برخي نتايج از پژوهش قبلي بازار كه در حال حاضر منتشر شده است.

متدولوژي و پژوهش استراتژي مشخص شده در اينجا يك خلاصه خيلي ابتدايي (پايه) از پژوهش برند و استراتژي انتخاب اطلاعات و روشهاي انجام آن توسط Orient pasfic century از طرف مشتريان ما بيش از چند سال را فراهم مي كند.

هر چند نتايج؛ هر چند درست در زمان جمع آوري، چندين سال از آن مي گذرد و چند مدل تنها از طبقه اي از اطلاعات كه ميتوان اطلاع رساني برند و تصميمات بازاريابي كرد را ارائه مي دهد. آنها تنها بايد بعنوان اطلاعات (داده هاي) تاريخي شمرده شوند. (ديده شوند)

ما به ميان مديره ارتقاء گردشگري مالزي براي اجازه به چاپ سياري از اين اطلاعات مديون هستيم ما به ميان مديره ارتقاء گردشگري مالزي براي اجازه به چاپ سياري از اين اطلاعات مديون هستيم. انجام قسمتي از پروژه برندسازي صنعت توريسم مالزي كه در سال ۱۹۹۸ انجام شده بود. اطلاعات ديگري كه ارائه شده بود منابعي از پژوهش شخصي مي باشد.

بنابراين ما براي پشتيباني مداوم از مقامات گردشگري تايلند و دو دوست هيأت مديره توريسم كه نميتوانم بدليل هوش   رقابتي در اين زمان نامش را بياورم، سپاسگزارم.

تجربه دانشي كه از اين منابع بدست آمده بصورت واضح به اين مجموعه با اطلاعات بديهي كمك ميكند كه در حال حاضر هوش رقابتي با توجه به ماهيت اختصاصي اين اطلاعات نمي تواند افشا شود.

در حالي كه در زمانهاي گذشته به مقاصد آسيايي قادر به بازار خود در ويژگي هايي از فرهنگ هاي عجيب و غريب و ارزشي براي پول مي باشند، در دهه يا حتي ۵ سال گذشته تهديد عده اي هر دو از ساير مقصدهاي رقابتي آسيا و اقيانوسيه و با قيمت روبه رشد مسافرت هاي هوايي از مقاصد سابق آسيايي ديده شده است. در حال حاضر اين صنعت بعنوان يك اساس است كه با يك ليست متفاوت از وندهاي معني دار مشخص، بسياري از تمهديدات و فرصت ها را نشان ميدهد. اين خدمات عبارتند از :

    افزايش برداشت از تهديدهاي تروريستي ، تجسم گرافيكي بيشتر در   بالي اما در حال حاضر هر دو قبل از بمب گذاري در Kuta و تبحر در صورت تشديد بيشتر براي تمام كشورها به ويژه در جنوب شرق آسيا را بايد انجام داد.

در حال حاضر با اين حال به نظر مي رسد ورود چهره هاي گردشگري كمتر تحت تأثير تخمين خوش بينانه تر قرار مي گيرند. البته صنعت گردشگري بالي ضربه بدي بلافاصله پس از انفجار بود، اما حتي در بالي، بهبود (بازگشت به سابق) بسيار سريعتر از چيزي كه پيش بيني شده بود، است. بيشتر بطور قابل توجهي گردشگري داخلي ايالات متحده است كه بسياري در سراسر جهان تحت تأثير آن واقع شده اند و در حالي كه ورودي توريسم ايالات متحده اغلب عقب تر از ورودي هاي توريسم هاي آسيايي مورد تأييد واقع مي شوند.

    در حال حاضر چين بزرگترين خروجي در بازار توريسم در ناحيه است و افزايش گردشگران سرزمين اصلي چين به مقاصد بين المللي روندي است كه در آينده قابل پيش بيني به افزايش دست خواهد يافت. كشورهاي آسيايي، به ويژه كساني كه با جمعيت زيادي از قومي چيني مانند سنگاپور و مالزي خود را در بازار سرزمين اصلي چين ارتقاء و بالا برده اند.
    برنامه هاي جديد از تازه واردان بازار مانند هند، كره جنوبي، نيوزلند، مصر و فيليپين در چند سال گذشته راه اندازي شده است. رقابت با مهره هاي اصلي استراليا، هاوايي، سنگاپور با تايلند و مالزي مي باشد.

برند سازي مقاصد توريستي آسيا


    روندهاي بين المللي در اقتصاد توريسم، لوكس؛، منحصر به فرد خارج از مسير ضرب و شتم توريسم و افزايش گردشگري باستاني از مكانهايي مانند اروپا، ژاپن و كره جنوبي است.
    تايلند، در پي داشتن نام تجاري ” تايلند شگفت انگيز” مانند يك شمشير دو لبه است كه قادر به رخ كشيدن بالاترين جذب توريسم اما با كمترين هزينه براي هر مسافر از سفر به هر مقصد اصلي كشورهاي آسيايي است.
    اغلب از اين بايد انتظار داشت البته با توجه به هزينه هاي نسبتاً كم زندگي و نرخ دستمزد و حتي بيشتر هزينه هاي مشخصي همراه سرآمد غير ملموس پول نقد از اقتصاد سياه و رسمي است.
    روند ” اشتراك گذاري” گردسگر با كشورها همكاري در ارائه بسته هاي پوشا بين چند كشور، افزايش ارزش و سودمندي هر دو به مشتريان و هر اقتصاد است.
    با پيچيدگي افزايش سالانه بازار گردشگري بين المللي پيچيده به درون جايگاه سازي و تصوير برند در حال تبديل شدن به بيشتر و بيشتر به برند تجاري موفق توريستي در آسيا حضوري است.

 

هر مقصد توريستي در جهان يك تصوير برند دارد. اگر نام تجاري با دقت توسعه يافته باشد، بعنوان تمايزي از ديگر مقا صد عمل مي كند. با اين حال اغلب مقاصد استراتژي برند ندارند و از كمپين هاي ناسازگار حمايت مي شوند. يك تصوير ا شتباه به مشتريان آينده نگر، تصوير بايد توسط يك طرح واضح از هويت برند كنترل شود.

هنگامي كه مصرف كنندگان براي يك تعطيلات به كنفرانس كاري براي مقصدي تصميم گيري مي كنند، چند مارك توجه آنها را جلب مي كند. يك برند قوي با ديگر برندها متمايز است و داراي ويژگي هاي قوي در مقايسه با ديگر برندها است و ارزشي متفاوت براي مصرف كننده دارد. در گردشگري در حالي كه عواملي همچون هزينه سفر، راحتي و كيفيت امكانات مهم هستند. قوي ترين محرك تصوير است. تصوير يك قسمت را در ليست خريد مصرف كننده قرار مي دهد و يك نظر احساس ايجاد مي كند كه باعث افزايش شانس رسيدن به مقصد بودن را در برابر انتخاب ديگران ايجاد مي كند.

كار ما براساس نام تجاري توريستي ما را قادر به شناسايي برندها از نقطه نظرهاي مختلف توريستي در زمانهاي مختلف مي كند. بطور مثال، در يك بررسي كه در سال ۱۹۹۸ توسط گردشگري مالزي انجام شده بود،؛ ديده شد سنگاپور يك انتخاب گسترده از طرف مسافران و آژانس هاي آمريكا – ژاپن – هند – آلمان – استراليا- انگليس و سودنان پاك و مدرن خوانده شده بود. تصوير دو جاذبه غالب چنين فرهنگي بود. مالزي بعنوان چند فرهنگي با بسياري از سواحل ديده مي شد. تايلند داراي يك تصوير با نام تجاري از قبيل مردم عجيب و غريب و سرگرم كننده و دوستانه بود.

تبليغات رسمي و ارتقاء از يك كشور بعنوان يك مقصد گردشگري در كشورهاي ديگر نيز مي توند اثر داشته باشد. اگرچه تصوير غيرمتمركز يا شفاف نباشد، مقصد دچار مشكلاتي در مقايسه با تصاوير ايجاد شده توسط كشورهاي رقيب مي شود. تبليغات ما روابط عمومي و ارتقاء بايد اطلاعات رسمي را از طريق دهان به دهان و شخصي و توصيه نامه ها بدست بيايد.

توسعه يك تصوير قوي براي هر برند نيازمند برنامه ريزي با دقت استراتژي برند مي باشد كه براساس زير است:

۱-   شخصيت و هويت نام تجاري منحصر به فرد و بخوبي تعريف شده باشد.

۲-   انتخاب استراتژي هاي موفقيت يابي صحيح

۳-   مضمون توسعه محصول

۴-   تبليغات همگام و مناسب و قابل رقابت

۵-   سرپرستي دقيق برند

تمام موارد فوق بايد براساس درك كاملي از نيازهاي مصرف كننده ساخته شود، بالاتر از همه موفقيت نام تجاري توسعه تصوير در مورد چگونگي برداشت مصرف كننده را ميتوان تشويق كرد كه يك مقصد با ديگر رقباي خود متفاوت است. اين درك و حفظ مصرف كننده از جمله باعث گسترش طول مدت اقامت را تشويق و افزايش مي دهد.

 


بازدید : | ۲۵ تير ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

طراحي سيسم

براي  موثر  واقع  شدن
CRM
،  شما نيازمند  جمع آوري اطلاعات
صحيح،
از مشتري مناسب
،
در زمان مناسب،
از كانال ارتباطي
برگزيده م
شتري، مي
باشيد
.
2
-
Partner Relationship Management
:
اين بخش اطلاعات شركاء تجاري ما را شامل مشخصات شركت هاي
تامين كننده مواد اوليه و عمده فروش ها را در اختيار ما
قرار داده و با دادن دسترسي هاي لازم به آا مي توانند
اطلاعات مورد نياز خود را از سيستم دريافت كنن
د
.
همانگونه كه كاربران سيستمهاي مختلف در بخشهاي متنوع شركت
از سيستم يكپارچه
ERP
استفاده ميكنند و نيازهاي خود را
از طريق آن برآورده ميسازند ، دو گروه عمده ديگر يعني
مشتريان
 )
Customers
 (
و عرضه كنندگان
 )
Suppliers
 (
كه در
خارج از محدوده شركت فعاليت ميكنند ،
نيز نيازمند دسترسي
به يكسري از اطلاعات موجود در سيستم
ERP
از قبيل ميزان
سفارشات ، سطح موجوديها و
 ...
ميباشند
 .
پس لازم است دو
كانال جديد براي اين دو گروه ايجاد شده و امكان دسترسي
آنان را به بخشي از اطلاعات مورد نياز فراهم سازيم
 .
اين
كار امروزه از طريق تجار
ت الكترونيكي
 )
Electronic Commerce
 (
امكان پذير خواهد بود كه در مورد مشتريان بحث
B2C
و در
مورد عرضه كنندگان ، بحث
B2B
مطرح ميشود
 .
با توجه با
آنچه گفته شد ، لازم است بسته نرم افزاري
ERP
بتواند
ارتباط مناسبي با
Web
برقرار ساخته و از اين طريق امكان
استفاده  و
بكارگيري  تجارت  الكترونيكي  را  نيز  در  شركت
فراهم  سازد 
  .
ازآنجا  كه  اينترنت  هيچگاه  با توقف  مواجه
نميشود و دائما در حال تغيير است ، در مواقعي كه لازم است
اصلاحات ، نگهداري و بروز رساني درسيستم
ERP
انجام شود ،
فعاليت وب سايت شركت نيز متوقف خواهد شد
 .
پس لازم است
با انعطاف پذيري مناسبي كه بين
ERP
و وب سايت شركت صورت
ميپذيرد ، ترتيبي اتخاذ شود كه برنامه هاي كاربردي تجارت
الكترونيكي در مواقعي كه
ERP
متوقف شده است ، همچنان به
فعاليت خود ادامه دهند
 .
براي حل اين مشكل از نرم افزاري استفاده ميشود كه قادر
است اطلاعات مو
رد نياز را از
ERP
بدست آورده و به عنوان
يك مترجم اين اطلاعات را به يك فرمت قابل درك در تجارت
الكترونيكي و ساير برنامه هاي كاربردي تبديل كند
.
بعنوان نتيجه گيري ايي از اين مقاله مي توان گفت كه راز
موفقيت  تمام  شركت  هاي  بزرگ  پياده  سازي  و  استفاده  از
سيستم اس
ت و براي پياده سازي سيستم ما نياز به ابزار
فناوري اطلاعات داريم
.

سيستم
،
يك نرم افزار نيست كه ما آن را خريده و در شركت
خود نصب كنيم و بگوييم حال ديگر ما نيز دراي سيستم شده
ايم
، در طراحي سيستم مهمترين مرحله تجزيه و تحليل سازمان و
طراحي سيستمي مناسب و كاربردي
بر اساس نيازهاي آن مي
باشد
.
براي  مثال  شركت  ايران  خودرو  براي  پياده  سازي
سيستم بنگاه خود در سال
84
اقدام به خريد نسخه
R/3
نرم
افزار شركت
SAP
،با هزينه بسيار گزاف كرده است و تا آنجا
كه من اطلاع دارم هنوز تا اين لحظه و بعد از گذشت چند
سال، موفق به كاربرد آن ن
شده است ولي زيمنس
4
سال طول
كشيد تا به تجزيه و تحليل و طراحي سيستم كاري شركت خود
بپردازد و سپس در عرض يكسال سيستم موجود را به صورت نرم
افزاري پياده سازي كرد و موفق شد با اجراي آن بازارهاي
جهاني را تسخير كند
.


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

بقا در بازارها

-
Knowledge Management
:
م
ديريت دانش  ،  كسب  دانش درست براي  افراد مناسب  در
زمان  صحيح  و  مكان  مناسب  است  ،  به
گونه
ايكه  آنان
بتوانند براي دستيابي به اهداف سازمان ، بهترين استفاده
را از دانش ببرند
.
3
-
Business Inteligent
:
هوش  تجا
ري  مجموعه
اي  از  مهارتها،  فناوريها  و  سيستم
هاي
كاربردي است كه براي جمع
آوري ، ذخيره
سازي ، تحليل و ايجاد
دسترسي كارآمد به انباره
هاي داده جهت كمك به سازمان
ها
براي  تصميم
گيري  صحيح  مورد  استفاده  قرار  مي
گيرد
  .
تحليل
داده
 طبقه
ها  شامل
بندي،  خوشه
بندي،آناليزهاي 
آماري،
پيش
بيني
هاي رياضي، تحليل
هاي هوشمند مبتني بر شبكه
هاي عصبي
و  الگوريتمهاي  ژنتيك  مي
باشد
  .
هوش  تجاري  شما  را  براي
تصميم
گيري در همه
عوامل موثر بر سازمان يا شركت
توانمند
مي
سازد
.
ابزارهايي
كه براي راه
حل
هاي هوش تجاري در جهان وجود دارد،
بر  اساس
تكنولوژ
ي به  نام
On-Line)  OLAP  Analytical  Processing
(
ساخته شده
است
 .
OLAP
از
مكعب
هايي در مجموعه
اي با ابعاد
كوچك  كه  در  داخل  آن  داده
هايي  انتخاب
شده
اند  استفاده
مي
كند، ارتباطات بين ابعاد از قبل تعريف شده و همه ابعاد
ممكن 
)
يا  جواب
ها
  (
از  قبل  محاسبه  و  پيش
بيني  شده
است
 .
هنگامي  كه  يك  مكعب
ايجاد  مي
شود،  يك  واسط  كاربري
پياده
سازي مي
شود كه كاربر بتواند با جواب
هاي داخل مكعب
تعامل داشته باشد
.
امروزه
با اطمينان كامل مي
توان ادعا كرد كه استفاده از
راه
حل
BI
مي
تواند قدرت
رقابت
پذيري يك سازمان را افزايش
دهد  و  از  ديگر  سازما
 ن
ها  متمايز  نمايد
  .
اين  راه
حل  اين
امكان را به سازمان
ها مي
دهد تا با بكارگيري اطلاعات
موجود
از مزاياي رقابتي و پيشرو بودن بهره
برداري نمايند و
درك بهتر
تقاضاها و نيازمندي
هاي مشتريان و مديريت ارتباط با آنان
را ميسر
مي
سازد
 .
اين راه
حل اين امكان را به سازما
ن مي
دهد
تا بتواند تغييرات
مثبت يا منفي را مانيتور كنند
 .
امروزه
سازمان
هاي پيشتاز صحبت از
ERP
و
CRM
و
 ....
نمي
كنند، رويكرد
سازمان
ها به سمت
BI
است
 .
آا به دنبال
بهينه
سازي فرآيندها
از طريق ارزيابي و بهبود عملكرد خود و زيرمجموعه
هاي
وابسته
به خود مي
باشند
.
امروزه افزايش كارايي عملكرد آنچه كه
سرمايه
گذاري شده، اهميت بيشتري پيدا كرده است
در آخرين مرحله ما بايد ارتباط مشتريان و شركاي تجاري خود
را با اين سيستم برقرار كنيم اين كار با طراحي دو ماژول
CRM
و
PRM
و امكان دسترسي به آا از طريق وب سايت مهيا مي
باشد
.
1
-
Customer Relationship Management
:
امروزه شركتها و سازماا، جهت بقا در بازارهاي به شدت
رقابتي،  نيازمند  پياده
سازي  سياستهايي  مي  باشند  تا
بتوانند  با  شناسايي  نيازها  و  رفتارهاي  مشتريان،
ارتباطي سود بخش با آا برقرار كرده وهزينه فعاليتهاي
مرتبط را نيز كاهش دهن
د
 .
اين رويكرد منجر به ايجاد
گستره وسيعي ازعلوم و روشهاي مديريتي به نام مديريت
ارتباط با مشتري
)
Customer Relationship Management
 (
شده است
.


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سيستم هاي پشتيباني

گزارشهاي ضد و نقيضي در مورد فعا
ليتها و سهم خود در
افزايش ميزان درآمد شركت ارائه دهند ،
ERP
به شركت كمك
خواهد كرد كه اطلاعات مورد نظر را بصورت جامع و كامل
از يك سيستم بدست آورد
 .
ب
(
يكپارچگي اطلاعات در مورد سفارشات مشتريان
 :
ERP
كمك  خواهد  كرد  تا  سفارشات  مشتريان  از  زمان  دريافت
سفارش  از  م
شتريان  ،  دريافت  مواد  اوليه  از  تامين
كنندگان كالا براي توليد آن سفارش تا تحويل كالاي توليد
شده  به  مشتري  و  دريافت  وجه  آن  بطور  يكپارچه  در  يك
سيستم  نگهداري  شود  و  به  اين  ترتيب  شركتها  قادرند
براحتي  سفارشات  را  رديابي  كنند  و  هماهنگي  لازم  بين
بخشهاي مختلف شركت را ا
يجاد نمايند
 .
ج
(
استاندارد سازي و سرعت بخشيدن به فرآيند توليد
 :
سيستمهاي
ERP
با  استاندارد  سازي  فرايندهاي  توليد  و
استفاده از يك سيستم كامپيوتري منسجم باعث صرفه جويي
در زمان و افزايش بهره وري خواهند شد
 .
د
(
كاهش موجودي انبار
 :
ERP
با بهينه سازي فرآيند
سفار
شات و توليد محصول ، باعث كاهش موجودي مواد اوليه
و موجودي در جريان ساخت ميگردد و همين امر موجب كاهش
موجودي كالاي ساخته شده در انبارها ميشود
 .
به بيان
ديگر
ERP
توانايي مديريت زنجيره عرضه محصول
 )
Supply Chain
Management
 (
را نيز فراهم ميسازد
 .
ه 
(
استاندارد 
سازي  اطلاعات  مربوط  به  منابع  انساني
شركت ، صرفه جويي در زمان و جلوگيري از دوباره كاري
نكته مهمي كه در اجرا و پياده سازي يك سيستم
ERP
بايد مد
نظر قرار گيرد آن است كه آيا اين مجموعه نرم افزاري با
وضع موجود شركت خريدار نرم افزار ، تطابق دارد با نه ؟
اين يكي از
دلايل مهمي است كه در روند اجراي فرآيند
ERP
در شركتهاي خريدار ، اختلال ايجاد ميكند و باعث ميشود
گاها در اجراي پروژه چند ميليون دلاري
ERP
وقفه ايجاد شود
  .
در  چنين  شرايطي  دو  راه  وجود  دارد
:
يا  اينكه  شركت
خريدار بايد فرايندهاي موجود خود را تغيير داده و مطابق
ب
ا سيستم
ERP
سازد و يا بسته نرم افزاري موجود بايد بر
اساس شرايط خاص آن شركت تغيير داده شود
 .
در حالت اول
تغييرات عمده اي در مسئوليتها ، نحوه كار ، وظايف پرسنل
و روشهاي انجام كار و
 ...
ايجاد ميگردد و به عبارتي لاز

است فرآيند مهندسي مجدد
      (Reengineering)
در
سطح شركت اجرا
شود
 .
در حالت دوم نيز احتمال بروز مشكلات
(  BUGS  )
در نرم
افزار  افزايش  مي  يابد  و  بعلاوه  اشكالات  خاصي  را  در
بروزرساني نرم افزار
( UPGRADING )
در نسخه هاي بعدي ايجاد
خواهد كرد زيرا نسخه هاي بعدي نيز بايد بصورت خاص و
سفارشي توليد شوند
.
دومين مرحل
ه از پياده سازي سيستم هاي
Enterprise
پياده سازي
سيستم هاي مورد نياز مديريت سازمان مي باشد كه به شرح
زير مي باشند
:
1
-
:Decision Support System
سيستم هاي پشتيباني از تصميم يا
DSS
يك
نرم افزار
محاوره اي
،
انعطاف پذير و سازگار كه براي حمايت از حل
مسايل غير ساخ
ت يافته مديريتي و به منظور بهبود تصميم
گيري ايجاد شده است
.  DSS
داده هاي را گرفته و رابط كاربر
مناسبي ايجاد مي كندو مي تواند با انديشه و بصيرت تصميم
گيرنده تلفيق شده و به حل مسئله كمك كند
.   DSS
از مدلها
استفاده و تمام مراحل تصميم گيري را حمايت مي كند
 .
هم
چنين
DSS
جزيي به نام دانش نيز دارد
.


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

يكپارچه سازي اطلاعات

محصولات زمان آغاز توليد را تعيين مي نمايد
 .
آنگاه سيستم
هر يك از محصولات را بر م
بناي درخت محصول ارايه شده توسط
كارشناسان توليد به قطعات آن تجزيه مي كند
 .
زمان سفارش
قطعات بر مبناي زمان مورد نياز براي دريافت آا تعيين
مي شود
 .
در ايت جريان نقدينگي مورد نياز بر مبناي
زمان  هاي تعيين  شده  براي سفارش،  اسمبل كردن  و تحويل
تعيين مي گردد
 .
سيست
م برنامه ريزي منابع سازمان مي
تواند  قطعات  مورد  نياز  براي  تحويل  يك  سفارش  را  به
توليد كننده اعلام كند
 .
بدين ترتيب اگر سفارش پر سودي
تنها  منتظر دريافت  چند قطعه  كم  ارزش باشد  مي توان
براي تهيه هر چه سريعتر قطعات مورد نياز اقدام كرد
.
2
-
Manufacturing Resource Planning
:
در  حقيقت  ابزاري  است  جهت  برنامه  ريزي  مواد،  نيروي
انساني و ماشين آلات مورد نياز جهت توليد
كه
به نام
MRPII
مشهور  است
.
MRPII
از  طريق  كنترل  مستمر  تراز
موجودي و نياز و امكان برنامه ريزي انعطاف پذير جهت
تامين مواد را از طريق يكپارچه سازي فعاليتهاي حوزه
موا
د،انبار ، سفارشات ، ساختار مواد و توليد فراهم
مي
نمايد
.
3
-
Supply Chain Management
:
زنجيره  اي  است  كه  همه  فعاليتهاي  مرتبط  با  جريان  كالا
و
تبديل  مواد،  از  مرحله  تهيه  ماده  اوليه  تا مرحله  تحويل
كالاي ايي به مصرف كننده
را شامل مي شود
 .
در ارتباط با
جريان كالا دو ج
ريان ديگر كه يكي جريان اطلاعات و
ديگري
جريان منابع مالي و اعتبارات است نيز حضور دارد
 .
مديريت
زنجيره تامين بر
رويكردي مشتري محور استوار است
 .
لذا ارتباط
به موقع و كامل بين همه عناصر زنجيره
جهت اطلاع از نيازهاي
مشتري و ميزان تامين نيازها از ضروريات زنجيره است
 .
براي
تسهيل جريان اطلاعات و مديريت دقيق آن بستري مناسبي از
نرم افزارها و سيستم هاي
اطلاعاتي يكپارچه و شبكه هاي
اكسترانت  و  اينترانت  موردنياز  است
  .
با  به  كارگيري
تجارت
الكترونيك در زنجيره تامين نيز مي توان برمبناي مدل
)
B2B
 (
و
(B2C)
جهت
توصيف عمليات خريد، فروش
و مبادله محصــولات،
خدمات و اطلاعات ازطريق شبكه هاي
رايانه اي و به خصوص
اينترنت با تامين كنندگان بهره جست
.

برمبناي مدلي ديگر از
تجارت الكترونيك
(E-COMMERCE)
شركتهاي همكار در يك زمينه به خصوص ازطريق شبكه هاي
الكترونيكي نيز مي توانند به همكاري و اشتراك مسا
عي
بپردازند
.
چنين همكاري اغلب بين
شركتهــاي حاضر در يك
زنجيره تامين اتفاق مي افتد
.
4
-
Enterprise Resource Planning
)
ERP
:(
سيستمي است كه
مي
كوشند تمام بخش
ها و عمليات داخل يك موسسه
را در يكي سيستم يكپارچه كامپيوتري بگنجانند
.
بخش
هاي
مختلف
)
مالي، انبار، فروش و
(...
ممكن است سيستم
هاي
كامپيوتري جداگانه خاص خودشان را داشته باشند، كه براي
انجام كارهاي خاص آا بهينه
سازي شده
اند
.
ولي
ERP
همه
ي آا را
در قالب يك نرم
افزار يكپارچه كه از يك پايگاه داده واحد
استفاده مي
كند، يكجا مي
نمايد
.
اينطوري بخش
هاي مختلف
مي
توان
ند اطلاعات را به اشتراك بگذارند و با هم ارتباط
داشته باشند
.
بطور كلي هدف اصلي و اوليه
ERP
آن است كه فرآيند دريافت
سفارش از مشتري و پردازش آن تا مرحله ايي را بهبود بخشد
.
بعنوان مثال وقتي يك سفارش رسيده از سوي مشتري وارد
سيستم
ERP
ميگردد ، همه اطلاعات لازم
جهت تكميل و ارائه اين
سفارش ، در آ
ن موجود ميباشد
.
اطلاعات مربوط به اينكه
آيا مشتري سفارش دهنده ، اعتبار كافي نزد شركت را دارد
يا خير ، از ماژول مالي بدست ميآيد و به همين ترتيب
اطلاعات لازم در مورد سطح موجودي انبار كالا و مواد اوليه
مربوط به اين سفارش ، از ماژول انبار استخراج ميگردد
در
نتي
جه سرعت اين سيستم نسبت به روش هاي قديمي كه به صورت
جزيره اي عمل مي كردند و هر قسمت
،
نرم افزار جداگانه
مخصوص خودش را داشت بسيار بالاتر است و چون پايگاه داده
ما يكپارچه است مي توانيم اقدام به راه اندازي انباره
داده در سيستم جهت كمك
به
مديران در امر تصميم گير
ي و
نگهداري دانش سازمان استفاده ك
نيم
.
بطور كلي مزاياي عمده پياده سازي سيستمهاي
ERP
در شركتها
را ميتوان بصورت زير بر شمرد
:
ا
لف
(
يكپارچه سازي اطلاعات
:
بر خلاف سيستهاي ديگر كه
ممكن است هر يك از بخشهاي مالي، فروش ، توليد و
...


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

چگونه مي توان يك شركت را سيستماتيك كرد؟

را او تعيين مي كند
.
گاهي سكان را ول مي كند و به ديگر
قسمت هاي كشتي سركشي مي كند ولي اين هيچگاه به اين معني
نيست تا مطمئن شود كه خدمه كشتي درست كار مي كنند يا نه؟
همه خدمه ب
ه همراه ناخدا تلاش مي كنند تا به مقصد برسند
.
همه آا خوب مي دانند كه كم كاري حتي يكي از آا مي تواند
باعث كند يا تند شدن سرعت كشتي و يا حتي غرق شدن آن شود
.
همه ما خوب مي دانيم كه قدرت يك زنجير در ضعيفترين حلقه آن
فته است
!
سيستم خوب سيستمي است كه ضعيف ت
رين حلقه زنجير
را تشخيص داده آنرا تقويت و يا تعويض كند
!
چون سرنوشت
كشتي به سرنوشت همه افراد بستگي دارد، خدمه بجاي ترسيدن از
ناخدا، تلاش مي كنند ناخدا را از تهديد ها و فرصت هاي پيش
رو آگاه كرده و در احتياط يا استفاده حداكثري از آا ،
بازوي او باشند
!
ولي چگ
ونه مي توان يك شركت را سيستماتيك كرد؟
پس از انقلاب صنعتي
،
علم
مديريت به عنوان
يك رشته
علمي
مجزا به وجود آمد و از همان ابتدا مديران به دنبال پياده
سازي سيستمي در سازمان بمنظور بالا بردن كارآيي و بهبود
عملكرد سازمان خود بودند و از سال
1950
با بكارگيري
كامپيو
تر در تجارت و با توجه به رشد روز افزون اطلاعات در
سازماا و اهميت پردازش سريع آا، كامپيوتر و فناوري
اطلاعات جزء لا ين
ف
ك سيستم هاي كار
ي
در سازمان ها شد
.
امروزه
متدولوژي هاي زيادي براي پياده سازي سيستم در
سازمان وجود دارد كه دو تا از مشهورترين آا
Work System
و
Enterprise System
مي باشد
.
براي مثال سيستم شركت
DELL
بر
اساس متدولوژي
Work System
پياده سازي شده است
.
همان طور
كه مي دانيد شركت
DELL
در زمينه توليد نوت بوك و رايانه
هاي شخصي فعاليت مي كند و جالب است بدانيد كه حداكثر
كالاي كه در انبار اين شركت
نگهداري مي شود
4
ثانيه است
و اين زمان فقط براي ثبت كالا و خروج از انبار صرف مي
شود
.
اين شركت هم اكنون با پياده سازي كامل
Work System
توانسته با پياده سازي زنجيره تامين و انجام سفارش خريد، بر
اساس سفارش فروش هزينه انبار داري خود را به حد صفر
برساند و با پايين
آوردن قيمت فروش محصولات خود بيشتر سهم
بازار رايانه را به دست گيرد
.
Enterprise
System
استفاده كرده اند و خوشبختانه در شركت گل گهر نيز
گام هايي براي پياده سازي
اين
سيستم
برداشته شده است،
لذا در ادامه به توصيف نحوه پيا
ده سازي اين سيستم
مي
پردازيم
.
در شكل زير اجزاي يك
Enterprise System
را مشاهده مي كنيد كه
در ادامه به تشريح
هر يك از
آا
پرداخته خواهد شد
.
اولين زنجيره پياده سازي يك سيستم بنگاه پياده سازي زنجيره
تامين و امور مربوط به سازمان مي باشد كه از اجزاي زير
تشكي
ل شده است
:
1
-
Material Requirement Planning
:
برنامه ريزي منابع مواد
(MRP)
سيستم برنامه ريزي منابع
مواد نرم افزاري است كه براي مديريت يك فرآيند توليد
بكار گرفته مي شود
 .
هدف اين سيستم كاهش نقدينگي مورد
نياز براي يك سازمان توليدكننده مي باشد
 .
بدين ترتيب
سود حاصل
از سرمايه گذاري افزايش مي يابد
 .
در سازمان
هاي  توليد  كننده  مبالغ  هنگفتي  از  نقدينگي  در
انبارسازي قطعات در حين ساخت و در انتظار براي اسمبل
شدن درگير مي شوند
 .
برنامه ريزي منابع مواد سعي در به
حداقل رساندن اين نقدينگي دارد
.
ايده اصلي در برنامه
ريزي  منابع  مواد 
به  اين  ترتيب  است
  .
گروه  فروش  و
بازاريابي تعداد محصولاتي كه در آينده به فروش خواهد
رساند  را  پيشبيني  مي  كند
  .
نرم  افزار  برنامه  ريزي
منابع سازمان بر مبناي زمان پيشبيني شده براي ساخ


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

راز بزرگ : استفاده از سيستم است

صبح تا
5
عصر كار مي كردند ما از
5
صبح تا
9
شب كار مي
كرديم
"!
كيم ووچونگ اين را مي نويسد ولي شرح نمي دهد كه چه كاري
كرده بود كه
كارگران نيز در مسير اهداف او قدم بر مي
داشتند؟ او نتيجه را به ما توصيف مي كند ولي ابزار و روش
رسيدن به آن نتيجه را نمي گويد
 !
ادعا او شبيه اين است كه
به ما بگويد، مسيري هفت ساعته را در پنج ساعت پيموده
است، بدون اينكه اشاره كند، از چه روشي استفاده كرده يا
ا
ز كدام ميانبرها گذشته است؟
!
اگر ما هم كارخانه اي راه اندازي كنيم و از كارگران
ايراني چنين انتظاري داشته باشيم، آيا آا در جهت خواسته
ما قدم بر خواهند داشت؟
راز بزرگ
 :
استفاده از سيستم است
رازي كه ابر شركت هاي جهان را بوجود آورده است، استفاده
از سيستم است
.
پايه گذار مايكروسافت بيل گيتس و دوستانش
بودند ولي چيزي كه مايكروسافت را به اينجا رسانيده است،
نه خود بيل گيتس بلكه سيستمي بود كه ايشان شركت را بر
پايه آن بنا اده
اند
 .
اگر شما روزي موفق به استخدام در
شركت  مايكروسافت  شويد  موقع  امضاء  قرارداد  بندي  را
خواهيد
ديد كه نوشته است
:

اينجانب تعهد مي كنم كه در صورت خروج از مايكروسافت
به  هر  دليل  حق  ندارم  در  مورد  سيستم  اداره  آن  و
اطلاعات محرمانه شركت مصاحبه يا نوشته اي منتشر كنم
!
آري آا به خوبي از راز خود حفاظت مي كنند
 .
اگر روزي
بيل گيتس بازنشسته شود آيا مايكروسافت ني
ز از بين خواهد
رفت؟
رازي كه كيم  ووچونگ در كتاب خودش به آن اشاره نمي كند
سيستمي است كه كارگران را به شركت وفادار كرده است
!
سيستم به يك كشتي بزرگ مي ماند كه مدير، ناخداي آن است
 .
ناخدا به جاي اينكه كشتي را به دوش خود حمل كرده و از
دريا عبور دهد
 !
فقط سكان كشتي
 را در دست مي گيرد و با
سرعت مناسب آن را به مقصد دلخواه مي رساند
 !
مسير حركت كشت

را او تعيين مي كند
 .
گاهي سكان را ول مي كند و به   ديگر
قسمت هاي كشتي سركشي مي كند ولي اين هيچگاه به اين معني
نيست تا مطمئن شود كه خدمه كشتي درست كار مي كنند يا نه؟
همه خدمه ب
ه همراه ناخدا تلاش مي كنند تا به مقصد برسند
 .
همه آا خوب مي دانند كه كم كاري حتي يكي از آا مي تواند
باعث كند يا تند شدن سرعت كشتي و يا حتي غرق شدن آن شود
 .
همه ما خوب مي دانيم كه قدرت يك زنجير در ضعيفترين حلقه آن
فته است
 !
سيستم خوب سيستمي است كه ضعيف ت
رين حلقه زنجير
را تشخيص داده آنرا تقويت و يا تعويض كند
 !
چون سرنوشت
كشتي به سرنوشت همه افراد بستگي دارد، خدمه بجاي ترسيدن از
ناخدا، تلاش مي كنند ناخدا را از تهديد ها و فرصت هاي پيش
رو آگاه كرده و در احتياط يا استفاده حداكثري از آا ،
بازوي او باشند


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

راز موفقيت

از اصول مالي و اقتصادي سر درمي آورند و شاخص هاي مورد نظر را دنبال و پول سازي مي كنند؛ كسب درآمد و سود، انگيزه اصلي اغلب شركت هاست. تقريباً شركتي وجود ندارد كه به دنبال سود نباشد و منظورش از كسب و كار وقت تلف كردن باشد. اما پول درآوردن هم راه و رسم خود را دارد و از قانون خود پيروي مي كند. شركت هاي زيادي را سراغ داريم كه در ابتدا حسابي پول به جيب زده اند ولي خيلي زود ورشكسته شده و از صحنه بازار خارج شده اند. اغلب علت اين وضعيت جدي نگرفتن محيط كسب و كار است، پس بهترين پيشنهاد اين است كه با استخدام افراد برجسته در امور مالي، درك شفافي از فضاي كسب و كار پيدا كنند و اجازه دهند مسوولان مالي تحليل هاي واقعي را خدمت شان عرضه كنند.
۱۰) از نقاط قوت و ضعف خود آگاه هستند و تهديدات و فرصت هاي موجود در جامعه را مي شناسند؛امروز شركت هاي تراز جهاني با بررسي جميع جهات از جمله موارد چهارگانه فوق يعني شناخت نقاط قوت و ضعف خود و تهديدات و فرصت هاي موجود در جامعه، چشم انداز خود را تدوين مي كنند و بدون در نظر گرفتن اين موارد و در تاريكي گام در راه پرپيچ و خم و شتابان كسب و كار امروزي نمي گذارند، به ديگر سخن زمان ورود سنتي به بازار سپري شده است. بايد با همه مسائل يك شركت با ديد علمي برخورد كرد و خوشبختانه براي همه اين امور هم متخصصان كاردان بسيار است. كافي است بخشي از وقت و پول شركت صرف طراحي و بتن ريزي زيرساختي قوي شود تا با يك تندباد همچون خانه چوبي فرو نريزد.

راز موفقيت شركت هاي بزرگ
))
امين نادري نسب
((
كارشناس بخش
IT
در اين مقاله سير نزولي شركت هاي ايراني و رشد نجومي
شركت هاي خارجي را بررسي خواهيم كرد
 .
در حالي كه
بعضي
از
مديران كشور ما زمين و زمان را در عدم موفقيت شركت
مقصر مي دانند، بجاي بد بيني و فرافكني سعي
خواهيم كرد
راز موفقيت شركت هاي خارجي را پيدا كنيم
.
چرا طول عمر مديريت در كشور ما كوتاه است و با تعويض يك
مدير، شركت كلا تغيير مي كند
 .
دست آوردهاي مدير قبلي از
بين مي رود و دست آوردهاي جديدي حاصل مي شود و اين سوال
پيش مي آيد كه

آيا دست آوردهاي مدير فعلي ب
يشتر است يا دست آورد
هاي قبلي؟

چرا مديران ما نمي توانند به جاي اتلاف دست آوردهاي
مديران قبلي بر آا بيافزايند؟

اشكال كار در كجاست؟
چرا بازده كارگران ايراني پايين مي باشد؟
آمار نشان مي دهد كه ميانگين بازده مثبت كارگران ايراني
20
دقيقه است
!
، توجه داشته باش
يد كه اين يك ميانگين است
 !
يعني كارگري داريم كه بازدهي ندارد
)
اپراتور كامپيوتري كه
در ادارات گيم بازي مي كند
 (
در حاليكه كارگران زحمت كشي
هم داريم كه بازدهي بيشتر از ساعت كاري خود دارند
!
آيا خواندن كتاب و توصيه ي مديران موفق مي تواند تاثيري
در بازدهي شركت ها
داشته باشد؟
چيزي كه در بازار كشور عزيزمان به وفور پيدا مي شود
كتاب  و  سي  دي  هاي  آموزشي  مديريت  موفق  يا  زندگينامه
مديران موفق جهان است
 .
ولي خواندن اين كتابها تاثيري ناچيز
و آن هم به مدت چند روز در روحيه خواننده آا گذاشته ولي
در سرنوشت كل شركت بي تاثيرند
 !
ك
يم ووچونگ رئيس شركت دوو
و نويسنده كتاب سنگ فرش هر خيابان از طلاست در بخشي از
كتابش مي نويسد
 "
زماني كه در همه دنيا مردم از ساعت


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

موفقيت شركت ها

به اصول كار تيمي معتقد هستند و محيط مطلوب كاري ايجاد مي كنند؛ وقتي گروهي از افراد مسووليت مشتركي براي تصميم هايي دارند كه بر همه آنان اثر مي گذارد، آنان «تيم» هستند. ارائه توضيحات جامع در خصوص «اصول كار تيمي» از حوصله و منظور اصلي اين نوشتار خارج است و مقاله يي مستقل را مي طلبد. اما مي توان به سرفصل هاي آن اشاره يي گذرا كرد. علاقه مندان مي توانند براي آگاهي از جزئيات كار تيمي با اينجانب تماس حاصل كنند. مورچگان سرآمد اصول كار تيمي هستند. هر مورچه به اندازه توان خود كار مي كند و قوي ترها به ضعيف ترها كمك مي كنند.
رئوس اصول كار تيمي؛ داشتن هدف مشترك، لياقت و تعهد، تمركز و انضباط، ارتباط موثر بين فردي و گروهي، شور و شوق، فرهنگ تصميم گيري، دريافت بازخورد، وجود توفان فكري و...
۶) به كارهاي درست پاداش مي دهند؛ به هر چيز پاداش دهيد تكرار مي شود؛ اين جمله مهم از «مايكل لوبوف» نويسنده كتاب «مهم ترين اصل مديريت» است. وي در ابتداي كتاب خود داستان پسربچه يي را نقل مي كند كه براي دستيابي به پاداش معلم، پاسخي را كه مطلوب نظر او بود مي دهد و جايزه را مي برد. بنابراين براي موفقيت شركت ها ضروري است از قانون پاداش به موقع براي انجام امور درست پيروي كنيد و هرگز كارهاي صحيح كاركنان را بي پاسخ نگذاريد. البته شركت هاي بزرگ بايد از قوانين و اصول مربوط پيروي كنند كه خود پاداش به ضدارزش تبديل نشود.
۷) به دنبال نوآوري هستند و به گذشته نمي چسبند؛ فناوري و سلايق در حال تغيير است. آنچه امروز مطلوب نظر مردم است فردا جايگاه خود را از دست مي دهد، آنچه امروز سليقه مردم است فردا از مد مي افتد. كمي به اطراف خود نگاه كنيد تقريباً هيچ كالا يا خدماتي را نمي بينيد كه به سرعت از رده خارج نشود. هر روز هواپيماهاي جديد، خودروهاي جديد، تلفن هاي جديد و كامپيوتر هاي جديد بازارهاي جهان را اشغال مي كنند. پس راه چاره براي بقا در بازار كنوني به روز نگه داشتن توليدات و خدمات خود است، آن گونه كه مشتري را به سوي خود جلب كند.

از قوانين و استانداردهاي محلي و بين المللي پيروي مي كنند؛ شركت هاي موفق در چارچوب قوانين محلي و بين المللي كار مي كنند. براي نمونه اگر هواپيمايي بسازند كه منطبق با قوانين محيط زيست نباشد و موتور آن سر و صدا و آلودگي زياد توليد كند، نمي توانند در بسياري از فرودگاه هاي جهان فرود آيند يا اگر پساب هاي صنعتي كارخانه آنها تصفيه نشود و محيط زيست را آلوده كند، با خطر تعطيلي مواجه مي شوند. اگر از قوانين كار بي اطلاع باشند يا خودشان را به نا آگاهي بزنند چندان دوام نمي آورند. در جهان فعلي اغلب يا بهتر بگوييم تمام محصولات معتبر دنيا، با پيروي از استانداردهاي بين المللي توليد و عرضه مي شوند و جدي تر آنكه تعدادي از كشورها اجازه ورود كالاهاي زير استاندارد را به قلمروشان نمي دهند.


بازدید : | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان